RMUTT VIEW


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ระบบ มคอ.(TQF) สาขาวิชา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 11:58

ระบบ มคอ.(TQF) สาขาวิชา

 ลำดับรหัสวิชา
ชื่อวิชา
 ปีการศึกษา หมายเหตุ
 TQF3TQF5
1
 09121045    
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12
     
13
     
14
     
15
     
 16     
      
      

 

 
ฝากข้อความปรึกษาข้อมูลกับสาขาวิชาที่นี่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2011 เวลา 10:02
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 08:58
 
Knowledge Management PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:53

นิยาม Knowledge Management

KM (Knowledge Management) ตามนิยามของ ก.พ.ร. หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในทุกส่วนในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้เฉพาะตัว หรือความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคนจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ทั่วไป หรือความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

เป้าหมายของ KM

  • เพื่อพัฒนางาน ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
  • เพื่อพัฒนาคน คือ ผู้ปฏิบัติงาน
  • เพื่อ พัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรมีศักยภาพในการ ฟันฝ่าความยากลำบากหรือความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีขึ้น

ประโยชน์ของ KM

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต ให้กับทุกภาคส่วนขององค์กร
  • สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้รวมถึงการส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างเต็มที่
  • เพิ่มคุณภาพและลดรอบเวลาในการให้บริการ
  • ลดค่าใช้จ่าย โดยกำจัดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับงาน
  • ให้ความสำคัญกับความรู้ของพนักงานและให้ค่าตอบแทนและรางวัลที่เหมาะสม
 
e-Document ล่าสุด
 
โครงการเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (KM)  
  แผนการแลกเปลียนเรียนรู้ (KM) ด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
  1. ด้านการบริการวิชาการ  
  2. ด้านการบริหารจัดการ  
  3. ด้านการเรียนการสอน  
  4. ด้านการวิจัย  
  5. ด้านศิลปวัฒนธรรม  
  องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลียนเรียนรู้ (KM) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  1. ด้านการบริการวิชาการ  
  2. ด้านการบริหารจัดการ  
  3. ด้านการเรียนการสอน  
  4. ด้านการวิจัย  
  5. ด้านศิลปวัฒนธรรม  
     
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (e-office) สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  
  e-office  
  Microsoft office Outlook  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT หัวข้อ "การพัฒนาทักษะ Information Driving Licensed"
ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2552
 
  ICDL หรือ The International Computer Driving Licence เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เรียนจบแล้วทำงานอะไร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 05:13
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:57
 
โครงสร้างหลักสูตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 05:13
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:55
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4

สถิติ News !!

สถิติ หมายถึง
คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึงข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสำมะโนครัว เพื่อจะทราบจำนวนพลเมืองในประเทศทั้งหมด ในสมัยต่อมา คำว่า สถิติ ได้หมายถึง ตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม เช่น จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน อัตราการเกิดของเด็กทารก ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี เป็นต้น สถิติในความหมายที่กล่าวมานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูลทางสถิติ (Statistical data)

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้879
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1066
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1945
mod_vvisit_counterยอดผู้ชมทั้งหมด2043540