• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
Pictures of Babies

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี

2) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลผลิตข้าวในจังหวัดปทุมธานี
3) เพื่อศึกษาปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ลงทะเบียนกับศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปทุมธานีระหว่างเดือนพฤษภาคม  2552  ถึง เดือนเมษายน 2553  จำนวน 283 คน  ได้โดยการคำนวณขนาดตัวอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน่เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามไปปรึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม  การวิเคราะห์การถดถอยพหุ

จากผลการศึกษาพบว่า
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดเกษตรกรมีพื้นที่ในการปลูกข้าวโดยเฉลี่ย 39.44 ไร่ ส่วนใหญ่มีการทำนาหว่านน้ำตมทำนาปรังโดยเฉลี่ยปีละ 2 ครั้งทำนาปีและทำนาปรังโดยเฉลี่ยปีละ 2 ครั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 สภาพดินที่ใช้ในการปลูกข้าวเป็นดินเหนียวในการปลูกข้าวต่อฤดูกาลจะใส่ปุ๋ยโดยเฉลี่ย 3 ครั้งและปริมาณปุ๋ยที่ใส่โดยเฉลี่ย 22.04 กิโลกรัมต่อไร่มีการฉีดย่าฆ่าแมลงโดยเฉลี่ยจำนวน 4 ครั้งต่อฤดูกาล ข้าวที่ปลูกมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อฤดูกาลโดยเฉลี่ย 113.50 วัน และราคาข้าวที่จำหน่ายโรงสีโดยเฉลี่ย 8,022.69 บาทต่อตัน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตข้าวมี 1 ปัจจัย นั่นคือปริมาณปุ๋ยที่ใส่และมีสมการพยากรณ์ผลผลิตข้าว  โดยที่  X4 คือ  ปริมาณปุ๋ยที่ใส่   (หน่วย :กิโลกรัมต่อไร่)  Y คือ ผลผลิตข้าวต่อฤดูกาล (หน่วย : ถัง)  คือ  ส่วนปัญหาในการปลูกข้าวที่เกษตรกรพบมากที่สุด คือ ปัญหาข้าววัชพืช ปัญหาสัตว์ศัตรูข้าว ปัญหาจากโรคข้าว  และ ปัญหาแมลงศัตรูข้าว

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตลอดจนเยาวชนในเรื่องของการปลูกข้าวให้มีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร

Popular Posts

Seminar in Statistic

สัมมนาทางสถิติ Seminar in Statistics สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาสถิติประยุกต์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ Seminar in ...

ความพึ

หัวข้อสัมนาทางสถิติ* ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาของท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม นักศึกษา นางสาวอำภร          ศรราช     รหัส115010903005-8 นางสาวสิริประภา  จันทร์ดำ   รหัส115010903037-1 นางสาวดวงใจ       วัฒนาวงษ์ ...

เทคนิค

เทคนิคการนำเสนอ      ตอนที่ : [1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอ]      ตอนที่ : [2 เทคนิคการนำเสนอ- รูปแบบของการนำเสนอ]      ตอนที่ ...

1. ความร

1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอ             การนำเสนอเป็นหนึ่งในทักษะที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นแก่ตน   เพราะเป็นทางนำมาซึ่งความสำเร็จในการนำผลงาน  แผนงาน  โครงการและความคิดต่างๆ   เสนอเพื่อให้มีการรับรอง  หรือ  อนุมัติ  นับว่าเป็นสิงสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและการดำเนินชีวิต  ...

ความหม

ความหมายของการนำเสนอ                  การนำเสนอ ( presentation ) เป็นวิธีการในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับงาน  แผนงาน  โครงการ  ข้อเสนอ  ผลการดำเนินงานและเรื่องต่างๆ ...

Sponsors