Home portfolio การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

     สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST-1912 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :
http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59812