All for Joomla All for Webmasters
Sunday, August 9, 2020

ประวัติความเป็นมา

     ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 ถึง 2541 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ เมื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีประกาศจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์  ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2542  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

     ในภาคการศึกษาที่ 1/2546 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ได้แยกการบริหารงาน  มาสังกัดภาควิชาสถิติประยุกต์  และตามโครงสร้างคณะใหม่ในปัจจุบันเป็นสาขาวิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

     สาขาวิชาสถิติประยุกต์  ได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ.2544  และเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

การเรียนการสอน

     สาขาวิชาสถิติประยุกต์ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสอนและการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี e-learning ให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียน ห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ  มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และการวิจัย คือ Server และ Workstation มากกว่า 50 เครื่อง ระบบ LAN ภายในและระบบ INTERNET ห้องปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดูแล ให้คำแนะนำ และอบรมการใช้เครื่องแก่นักศึกษา

 โอกาสในการศึกษาต่อ

     บัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์สามารถศึกษาต่อในสาขาสถิติและสาขาอื่นๆ ได้ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่

– คณิตศาสตร์ประยุกต์                                – สถิติประยุกต์

– วิทยาการคอมพิวเตอร์                               – เศรษฐศาสตร์

– บริหารธุรกิจ                                          – โลจิสติกส์

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนจบแล้วทำงานอะไร ?

บัณฑิตสถิติประยุกต์จะมีความรอบรู้วิชาการ ทางด้านสถิติ ทั้งในภาคทฤษฎีและประยุกต์ ตลอดจนมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอย่างของตำแหน่งงานที่ทำ ได้แก่