All for Joomla All for Webmasters
วันอังคาร, พฤษภาคม 11, 2021

กิจกรรมสาขา

งานคืนสู่เหย้าเราชาวสถิติ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานคืนสู่เหย้าเราชาวสถิติ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปลูกจิตสำนึกรักในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์และแนะแนวการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อให้กับศิษย์ปัจจุบัน

งานกีฬา Normal Game 2017 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

   สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานกีฬา Normal Game 2017 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงอาหารกลาง มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์กันในหมู่คณะ