Home portfolio งานกีฬา Normal Game 2017 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

งานกีฬา Normal Game 2017 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

   สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานกีฬา Normal Game 2017 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงอาหารกลาง มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์กันในหมู่คณะ