Home portfolio โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และรับฟังการบรรยายพิเศษ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และรับฟังการบรรยายพิเศษ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ของของ บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด เกี่ยวกับกระบวนการการควบคุมคุณภาพ(quality control)และระบบโลจิสติกส์(Logistics Management)สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนในรายวิชาอาชีพของสาขาวิชาและเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 จังหวัดนครปฐม